http://www.tanishco.com/wp-content/uploads/2016/12/%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpg


📌طبیعت کلی غیرمنطقی بودن مشتریان را بپذیرید!!

انسان ها صرفا موجوداتی  منطقی نیستند. تقریبا همه افراد می توانند همیشه به شما بگویند که چرا کاری را انجام داده اند، اما دلیلی که برای شما می آورند ضرورتا علت واقعی اقدام آن ها نیست.

آن ها حتی ممکن است خودشان را نشناسند! اغلب اثرات ناپیدایی بر آنچه که مردم انجام می دهند وجود دارد که عامل رفتار بدون علم هر یک از مشتریان می باشد.  ... ادامه را در ادامه مطلب مشاهده نمایید


اثرات پنهانی شکل های مختلفی دارد، از ریشه های بصری یا بیرونی تا ریشه های احساسی یا درونی. علوم مختلف دانشگاهی برای بعضی از روش های رایجی که ما به این اثرات عکس العمل نشان می دهیم، تحقیقات و نامگذاری های مشخصی دارد.

شما باید تلاش نمایید، تا علت کاری را که مشتریان شهودی انجام می دهند را بهتر درک کنید، زیرا مطمئنا آن ها نمی توانند به شما بگویند!

#انسان_منطقی
#مشتری_شهودی
#تجربه_مشتری


دکتر پیام ناوی