شهید باکری

حتما تا حالا این عکس را دیدید؟! نه؟!

برنامه شما برای جمهوری اسلامی ایران چیه؟!

تا حالا شده حتی توی رویا برای کشورت برنامه جدی بریزی؟

کلی نگری نه ها! نه! برنامه عملی برای یک بخش خاص، حتی برای یک مشکل؛

مثلا برای کار جوانان بگی من سه هفته ایی یکبار به یک جوان کامپیوتر یاد بدم، تا ده سال دیگه به فضل الهی (N تا ) جوان کامپیوتر بلد شدن...

از این جور کارا کردی؟ حتی توی رویا؟!

برائت زیارت عاشورا یادتونه؛ وقتشه از بی مسئولیتی برائت بجوییم. پاشیم آستین بالا بزنیم، یک نفرم یک نفره ها! رفقا عقب نمونیم!

باید از مسائل روز جامعه برائت بجوییم، بیایم زیارت عاشورا را جدی تر بخونیم؛

https://telegram.me/joinchat/BgS9GTwiIiTL0BLy2QUByw