سلام

چطورید رفقا؟

یادی از ما نمی کنید؟

منم دلم براتون تنگ شده!

چخبر؟

راه پنهانی میخانه نداند همه کس

جز 
من  و
زاهد  و
شیخ  و
دو  سه  رسوای  دگر !