پیگیری یا سماجت⁉️

بیشتر مدیران از فروشندگان سمج بیشتر حمایت می کنند تا فروشندگان پیگیر. شما فریب نخورید چون برای بیشتر مدیران سودآوری مهم است و سماجت خیلی از وقت ها منجر به سودآوری نمی شود. در ادامه پنج نکته راجع به تفاوت های مهم پیگیری و سماجت را خواهم گفت.

consistency


پنج تفاوت مهم درباره ی پیگیری و سماجت👇👇👇

1. پیگیری بخشی هدفمند از فرآیند بازاریابی و فروش است | سماجت نوعی گیر دادن غیر منطقی به مشتری است.

2. پیگیری همراه شدن بیشتر با مشتری برای رساندن او به تصمیم نهایی است | سماجت روشی برای مجبور کردن مشتری به تصمیم مثبت است.

3. پیگیری ممکن است با عدم خرید مشتری همراه باشد | سماجت مشتری را محکوم به خریدن می کند.

4. پیگیری رفتاری مؤدبانه و محترمانه با درک شرایط مشتری است| سماجت رفتاری یک طرفه بدون در نظر گرفتن شرایط مشتری است.

5. پیگیری مشتری را اذیت و ناراحت نمی کند | سماجت ممکن است موجب دافعه ی افراطی مشتری بشود.

تا الان پیگیر بودید یا سمج؟!