1396⌐

4 / مرداد    پوکا یوکه در طراحی واسط کاربری نرم افزار

3 / مرداد    هنر گمراه کردن یا کنترل توجه

3 / مرداد    روش جذاب پوکایوکه در طراحی نرم افزار

2 / مرداد     به قول وردپرس، سلام دنیا!