آینده ذهن : امواج مغزی⌐

9 / شهریور      آینده ذهن: امواج مغزی - قسمت اول

16 / شهریور    آینده ذهن: امواج مغزی - قسمت دوم

24 / شهریور    آینده ذهن: امواج مغزی - قسمت سوم

5 / مهر                  آینده ذهن: امواج مغزی - قسمت آخر