خبر  داری امروز چه خبره؟

عمق این مرثیه را مشک و علم میدانند
داستان را همه ی اهل حرم می دانند

بعد عباس دگر آب سراب است،سراب
غیر آن اشک که در چشم رباب است،رباب

#سیدحمیدرضا_برقعی

خبر نداری؟ بگم؟ تاحالا فکر کردی اگر دست نا محرم به خانوادت بخوره چی میشه؟!

خواهرت، عروست؟

این عروس فاطمه است.... زینب کبراست...

مَشک وقتی می‌چکد تقدیر می‌ریزد بِهم
دست وقتی نیست در تَن، شیر می ریزد بِهم
حق بده این چشمها را تیر می‌ریزد بِهَم
دختران را بعدِ تو زنجیر می‌ریزد بِهَم..😭😭😭😭


ببخشید...
شرمندم...😭

ناله هایت از دل ارباب قوت را گرفت
یک شهاب آسمانی ماه عترت را گرفت
بعد تو بی حرمتی ها به حرم آغاز شد
خوب شد تیری رسید و هر دو چشمت را گرفت😭😭😭😭


روضه_حضرت_عباس

شود ز چشمه ی توحید جو گرفت
از دست هر کسی که نباید سبو گرفت

تو آبی وبه آب تو را احتیاج نیست
پس این فرات بود که با تو وضو گرفت

کوچک نشد مقام تو ،نه! تازه کربلا
با آبروی ریخته ات آبرو گرفت

شرم زیاد تو همه را سمت تو کشید
این آفتاب بود که با ماه خو گرفت

دیگر برای اهل بهشت آرزو شدی
وقتی عمود ازسر تو آرزو گرفت

خیلی گران تمام شد این آب خواستن
یک مشک از قبیله ما یک عمو گرفت

از آن به بعد بود صداها ضعیف شد
ازآن به بعد بود که راه گلو گرفت
....
زینب شده شکسته غرورش،شنیده ای؟
دست کسی به کنج النگوی او گرفت

در کوفه بیشتر به قدت احتیاج داشت
با آستین پاره نمی شد که رو گرفت

علی اکبر لطیفیان