سعی کن جزو تغییراتی باشی کـه می‌خواهی در دنیا ببینی

(ونتورت میلر در نقش مایکل اسکوفیلد – «سریال فرار از زندان»)